Spoločnosť Ekorda, s.r.o.

poskytuje svoje služby od 17.decembra 1993. O kvalite práce, ktorú vykonávame s precíznosťou svedčí rad spokojných klientov.

Naše služby
Ďalej ponúkame a zverejňujeme
Klientom ponúkame  okrem vedenia účtovnej evidencie aj zastupovanie pri zrušení a zániku spoločnosti v procese likvidácie alebo v konkurznom konaní, ďalej výkon funkcie likvidátora alebo spoluprácu so správcom konkurznej podstaty.
Okrem základných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovnej evidencie a daňového poradenstva ponúkame aj iné ekonomické služby vrátane finančných analýz a vypracovania podnikateľských zámerov.Poskytujeme odborné rady v procese organizačných zmien spoločností, podnikateľov, vrátane ich vzniku a zániku, prípadne predajov podniku alebo ich častí.
 Činnosti v rámci správy pohľadávok zahŕňajú okrem vedenia  evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok aj úkony súvisiace s ich vymáhaním súdnou cestou a prípadným zabezpečením pohľadávok vrátane exekučných konaní.
V cene za naše služby je zahrnutá aj priebežná konzultačná činnosť klientom súvisiaca s ich podnikateľskou činnosťou a legislatívnymi zmenami ovplyvňujúcimi ekonomické a právne záležitostipodnikateľov.
V rámci právnej pomoci podnikateľom poskytujeme právne rady a konzultácie z oblasti obchodných, pracovno-právnych vzťahov, ale aj v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní, občiansko–právne  a trestno-právne poradenstvo.
Ing. Mgr. Koraušová Daša je nezávislým rozhodcom Rozhodcovského súdu ARBITRIUM
Rozhodcovský súd ARBITRIUM je stálym rozhodcovským súdom v zmysle štvrtej časti zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“). Pôsobí ako nezávislá inštitúcia na rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.
Zriaďovateľom Rozhodcovského súdu ARBITRIUM je obchodná spoločnosť BETY REAL s.r.o., so sídlom Michalská č. 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 666 106, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl.č. 41959/B.
Prečo spolupracovať práve s nami?

Sme flexibilní

Vždy sa prispôsobíme požiadavkám nášho klienta a v maximálnej možnej miere sa snažíme muvyhovieť

Kreatívne nápady

Pri vedení účtovníctva musíme mať častokrát kreatívne nápady, aby sme ušetrili pre našich klientov čo naviac.

Garancia kvality

Pri správe Vašich peňazí postupujeme obozretne, aby bolo všetko v najlepšom poriadku.

 100% diskrétnosť

Naši zamestnanci postupujú Vždy diskrétne a Vaše súkromie je pre nás sväté. Pri komunikácií sú vždy slušní a úctiví.

Zoznámte sa s nami
Na trhu pôsobíme ako podnikateľský subjekt od r. 1993. V súčasnosti poskytujeme účtovnícke a ekonomické služby približne 250-tim klientom rôznej právnej subjektivity (akciové spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejné obchodné spoločnosti, živnostníci, umelci, advokáti, súkromní lekári, nadácie, príspevkové organizácie, cestovné kancelárie, združenia, neziskové organizácie, štátne podniky).

Spôsob, akým naša spoločnosť poskytuje služby, je formou kompletného ekonomického servisu a s tým súvisiaceho organizačného, právneho a daňového poradenstva vrátane zastupovania pred daňovým úradom, príp. inými orgánmi štátnej a verejnej správy.

Klientovi poskytujeme servis od prvotného zavedenia účtovnej evidencie (jednoduché i podvojné účtovníctvo), cez účtovné, devízové, štatistické výkazníctvo, mzdovú evidenciu, daňové poradenstvo, audíty, procesy transformácií právnych subjektov, ich likvidácie, resp. konkurzy až po výmazy spoločnosti z obchodného registra a prípadné ukončenia podnikateľských aktivít fyzických osôb.

You can’t even suppose what percentage of your educational complications will be settled the moment you want to demand pro services and spend on essay documents essay help