jednoduche a podvojen uctovnictvo1spracovanie miezdAudítorské overenie účtovných závierok
danove poradenstvoslužby sudneho znalca mediator1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej ponúkame

Klientom ponúkame  okrem vedenia účtovnej evidencie aj zastupovanie pri zrušení a zániku spoločnosti v procese likvidácie alebo v konkurznom konaní, ďalej výkon funkcie likvidátora alebo spoluprácu so správcom konkurznej podstaty.
Okrem základných ekonomických služieb súvisiacich s vedením účtovnej evidencie a daňového poradenstva ponúkame aj iné ekonomické služby vrátane finančných analýz a vypracovania podnikateľských zámerov.Poskytujeme odborné rady v procese organizačných zmien spoločností, podnikateľov, vrátane ich vzniku a zániku, prípadne predajov podniku alebo ich častí.
 Činnosti v rámci správy pohľadávok zahŕňajú okrem vedenia  evidencie dlžníkov a aktuálneho stavu konkrétnych pohľadávok aj úkony súvisiace s ich vymáhaním súdnou cestou a prípadným zabezpečením pohľadávok vrátane exekučných konaní.
V cene za naše služby je zahrnutá aj priebežná konzultačná činnosť klientom súvisiaca s ich podnikateľskou činnosťou a legislatívnymi zmenami ovplyvňujúcimi ekonomické a právne záležitosti podnikateľov.
V rámci právnej pomoci podnikateľom poskytujeme právne rady a konzultácie z oblasti obchodných, pracovno-právnych vzťahov, ale aj v rámci konkurzných a reštrukturalizačných konaní, občiansko–právne  a trestno-právne poradenstvo.

Ing. Mgr. Koraušová Daša je nezávislým rozhodcom Rozhodcovského súdu ARBITRIUM

Rozhodcovský súd ARBITRIUM  je stálym rozhodcovským súdom v zmysle štvrtej časti zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozhodcovskom konaní“). Pôsobí ako nezávislá inštitúcia na rozhodovanie majetkových sporov vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov nezávislými rozhodcami, ak je miesto rozhodcovského konania v Slovenskej republike.

Zriaďovateľom Rozhodcovského súdu ARBITRIUM je obchodná spoločnosť BETY REAL s.r.o., so sídlom Michalská č. 2, 811 01 Bratislava, IČO: 36 666 106, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vl.č. 41959/B.