Právna pomoc podnikateľom

Počnúc júnom 2016 Vám právnu pomoc poskytneme kvalifikovanou osobou, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa.

Obchodné právo

 • - vypracúvanie obchodných, zakladateľských zmlúv, obchodných podmienok
 • - revízie obchodných, zakladateľských zmlúv, obchodných podmienok
 • - zastupovanie klientov pri rokovaniach o obsahu obchodných záväzkových vzťahov
 • - zakladanie obchodných spoločností a družstiev, ich registrácia
 • - príprava pre úradnú registráciu zmien v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • - zabezpečovanie korporatívnych registračných a oznamovacích povinností
 • - prevody majetkových podielov v obchodných spoločnostiach a družstvách
 • - zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • - príprava interných korporatívnych dokumentov
 • - právny audit (due diligence) obchodných spoločností a družstiev
 • - príprava a zabezpečenie priebehu valných zhromaždení

Súdne a arbitrážne konanie

 • - predchádzanie sporom a ich riešenie
 • - zabezpečenie vymáhania práv a pohľadávok voči dlžníkovi, upomienkové konania a výzvy
 • - zastupovanie klienta v mimosúdnom obchodnom spore
 • - zastupovanie klienta v súdnom konaní zo zmluvných a obchodných záväzkových vzťahov
 • - podania a zastupovanie klienta v arbitrážnom konaní
 • - vyriešenie sporov v zmierovacom konaní
 • - zastupovanie klientov v správnom konaní pred orgánmi štátnej správy, notármi, exekútormi
 • - podania a zastupovanie klienta v súvislosti s daňovou agendou
 • - podávanie riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov
 • - podávanie ústavných sťažností

Konkurzy a reštrukturalizácie

 •  - zastupovanie v konkurznom konaní
 •  - zastupovanie v reštrukturalizačnom konaní
 •  - poradenstvo pri vyhotovovaní reštrukturalizačných posudkov
 • - vypracovávame odborné vyjadrenia znalca, či účtovná závierka dlžníka, pripojená k návrhu na povolenie reštrukturalizácie, poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii dlžníka.