Audítorské overenie účtovných závierok

Audítorské overenie účtovných závierok

Audítorské overenie účtovných závierok vykonáva naša spoločnosť v súlade so Slovenskými audítorskými štandardami ktoré korešpondujú s Medzinárodnými audítorskými štandardami. V zozname audítorských spoločností SKAU je evidovaná pod č. 143 od roku 1997.

Zodpovedným audítorom spoločnosti je JUDr. Ing. Daša Koraušová MBA, L.L.M. Licenciou audítora disponuje od roku 1994 a je evidovaná pod evidenčným číslom 529.

Viac ako 90% audítorských overení obsahuje v správe audítora aj kapitolu o finančnej analýze účtovnej jednotky. Táto je obzvlášť zaujímavá pre management firmy z dôvodu odhadu perspektív ďalšieho rozvoja (obsahuje reťazové i bázické indexy) a to i z dôvodov prehodnotenia potrieb cudzích zdrojov, najmä úverov z peňažných ústavov. Finančnú analýzu ako súčasť audítorskej správy vypracujeme v prípade záujmu klienta bez ďalších nárokov na odmenu. Audítorské overenie vykonávame výberovým spôsobom alebo overením všetkých dokladov, prípadne osobitne vybraných tematických celkov. Často sa stáva, že ide o opakované obdobia spolupráce, čo vyplýva zo skutočnosti, že audítorské overenie je vykonané s cieľom vytvorenia a upevnenia pracovných vzťahov na viacročné obdobie.