Služby súdneho znalca

Služby súdneho znalca poskytujeme v rozsahu vypracovania súdno – znaleckých posudkov z odvetví daňovníctva, účtovníctva a controlingu, prípadne v spolupráci so znaleckými organizáciami aj v oblasti stanovenia hodnoty podniku ako celku. Významnou službou, ktorú v oblasti súdneho znalectva poskytujeme je vypracovávanie znaleckých posudkov pre ocenenie nepeňažných vkladov do základného imania spoločností, resp. vypracovanie znaleckých posudkov pri transformácii právnych subjektov. Hodinová sadzba práce súdneho znalca je stanovená zákonom vo výške 13,28 €/hodinu.

Osvedčenie pre výkon znaleckej činnosti vystavilo Ministerstvo spravodlivosti SR pre Ing. JUDr. Ing. Daša Koraušová MBA, L.L.M. pod evidenčným číslom 913971. K cene sa účtuje platná sadzba DPH.