Spracovanie miezd

Spracovanie mzdovej agendy dodávateľským spôsobom pozostáva zo spracovania bežnej (základnej) mzdy, príp. jej ďalších náležitostí podľa dispozícií firmy:

- výpočtu poistného do sociálnej, zdravotnej poisťovne (vrátane vystavenia príkazu na úhradu a zostavenie výkazov)
- výpočtu náhrad miezd (na dovolenku, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, materskú dovolenku, atď.)
- vedenia mzdového listu, evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia
- ročného zúčtovania preddavkov dane zo závislej činnosti
- ročného zúčtovania zdravotného poistenia
- vystavovanie zákonom stanovených potvrdení pre pracovníkov
- spracovanie prehľadov a hlásení o zrazenej dani zo závislej činnosti.

Pre klienta vedieme mzdovú evidenciu s odbornou starostlivosťou v súlade so všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, na to nadväzujúcimi smernicami ústredných štátnych orgánov a v plnej zhode s pokynmi klienta.

V prípade požiadavky zo strany klienta zabezpečíme spracovanie evidencie komplexne, t.j. aj s otvorením účtu pre zasielanie mzdových náležitostí pracovníkov klienta v našej spoločnosti.

Fakturácia sa uskutočňuje mesačne podľa platného cenníka, ktorý je k dispozícii vo firme.